Gå til indhold
Søg

Pædagogik

Det globale innovationspres på de nationale vidensøkonomier tvinger i dag de enkelte lande til at investere i grundskolen som fundament for udvikling af kreative og entrepreneurielle uddannelsessystemer.

Derfor er det nødvendigt at gøre op med industrisamfundets skole med dens bureaukratiske strukturer, snævre videnssyn og forældede pædagogiske rammer til fordel for et læringsmiljø, der stimulerer børn og unges innovationskompetencer og evne til idéudvikling og produktion. Pointen er, at innovationspresset sætter sig igennem helt ned i de didaktiske maskinrum og her tvinger underviserne til at omsætte kundskaber og færdigheder på trinhøjere læringsniveauer og inden for nye og mere anvendelsesorienterede kontekster.

På en stor og ambitiøst anlagt international konference, ”The Education Project” (Bahrain, okt. 2010), blev det konstateret, at ”grundskolen er vidensamfundets vækstmotor”. Budskabet var her, at grundskolen udgør det første led i det vidensøkonomiske kredsløb og at investeringer i grundskolen kan blive en afgørende faktor i de nationale vidensøkonomier og deres konkurrencekraft i en globaliseret verden. Dette fordrer imidlertid, at fremtidens grundskole baseres på forsknings- og professionsviden for at sikre, at grundskolen, i sit dannelses- og uddannelsesgrundlag, kommer på højde med den moderne teknologi- og vidensudvikling.

Der er med andre ord brug for en fornyelse og modernisering af grundskolen i Danmark. Med tidligere Børne- & Undervisningsminister Christine Antorinis udspil og manifest ’Ny Nordisk Skole’ (sept. 2011), peges der på behovet for:

 • en mere praksisbaseret skole,
 • bedre kobling mellem teori (fagene) og praksis (virkeligheden),
 • integration af innovation og iværksætteri i alle skolens fag,
 • integration af it og sociale medier i undervisningen,
 • en opprioritering og rehabilitering af de håndværksmæssige discipliner (sløjd, håndarbejde og hjemkundskab),
 • bedre sammenhæng og opkobling til de erhvervsfaglige og erhvervsrettede uddannelser (htx og hhx),
 • inddragelse og anvendelse af eksterne læringsressourcer (udearealer, lokalområder, virksomheder),
 • brug af eksterne undervisere,
 • kvalificeret arbejde med differentiering, læringsstile og talentudvikling,
 • bedre integration af leg og læring og
 • udvikling af heldagsskolen via brobygninger mellem skole- og fritidsordningerne.

Ministeren foreslår i sit manifest, at der oprettes en række nye og innovative forsøgsskoler i Danmark, hvor flere og forskellige aktører går sammen om at løfte det nye uddannelsesprogram for fremtidens grundskole.

Programmer

Innovation i uddannelse og undervisning

Kreativitet, innovation og iværksætteri er kommet på dagsordenen på mange niveauer og i mange sammenhænge – ikke bare her i landet, men i mange af de lande, som vi plejer at sammenligne os med.

Nye udfordringer

Med etableringen af Danmarks Iværksætterakademi (IDEA) samt Fonden for Entreprenørskab og den hertil knyttede ambition om at skabe et sammenhængende uddannelsessystem i form af en såkaldt ’iværksættersøjle’, der skal fremme entreprenørskab på alle trin i det danske uddannelsessystem fra og med 0. klasse til og med ph.d.- og masterniveau, var det oplagt og evident, at lærerseminarierne tidligt markerede sig inden for feltet i et forsøg på at kvalificere disse nye udviklingsperspektiver.

Moderniteten

Er der med begreberne om innovation og entrepreneurskab tale om et nyt og historisk opstået behov for at gentænke måden, hvorpå vi praktiserer uddannelse - et nyt og historisk behov for at forbinde og sammenkoble forskellige læringsmiljøer og professionskulturer?

Innovation og entreprenørskab

Selvom innovation og entrepreneurskab som begreber er relativt nye i dansk skole- og læreruddannelsessammenhæng, har mange af de egenskaber, som begreberne indbefatter, f.eks. opfindsomhed, skabende virksomhed og samarbejdsevne, en lang tradition som overordnede lærings- og dannelsesmål i den danske folkeskole.

Anvendt faglighed

Med et begreb om anvendt faglighed tilbageføres fagene til at være redskaber og værktøjskasser i en højere sags tjeneste, hvorfor de i Entrepreneurskabets Skole ikke længere spiller førsteviolin.

Engagementets filosofi

I et pædagogisk og dannelsesmæssigt perspektiv drejer det sig om, hvordan man kan engagere og delagtiggøre børn og unge i verden gennem de faglige stofindhold – socialt, kulturelt, politisk og eksistentielt.

Praktisk fornuft

Praktisk fornuft defineres ved menneskets kropslige og sanselige omgang med omverdenen, nærmere bestemt ved sin anvendelses- og brugsorienterede omgang med ting, redskaber og stoflighed. Den praktiske fornuft er således karakteriseret ved en ’kunnen’.

Entreprenørskabets skole

Entreprenørskabets skole bygger på en kropslig og praktisk fornuft. I modsætning til folkeskolen (læs: kundskabsskolen), der er et barn af oplysningstidens encyklopædiske kundskabssyn, er entreprenørskabets skole rettet mod at kvalificere vores praktiske omgang med tingene.

Innovationsværksteder

Entrepreneurskabets skole er baseret på værksteder og værkstedspædagogik idet, at man i værkstedet, til forskel fra klasseværelset, arbejder med produktion for øje og ikke blot kundskabstilegnelse.

Kontekstualisering og kontekstuel læring

Med et begreb om kontekstualisering og kontekstuel læring skal værkstederne fungere som en form for videns- og kompetencegeneratorer, der er i stand til at accelerere og effektivisere elevers kreative læreprocesser på et praktisk og anvendelsesorienteret grundlag.

Metode

Det metodiske grundlag for arbejdet i værkstederne er baseret på en eksistensfænomenologisk kreativitets- og innovationspædagogik, der tager udgangspunkt i primære og perceptuelle tilgange til de objekter eller fænomener, som er i fokus for ens læring.

Koncept- og produktudvikling

Med udgangspunkt i et princip om skabende virksomhed er entreprenørskabets skole i alle sine anlæg og i hele sin indretning rettet mod koncept- og produktudvikling.

Objekt-baseret læring

Princippet om ’objekt-baseret læring’, som vi bl.a. kender fra museumsdidaktikken, refererer til et princip om anskueliggørelse, perception og demonstration eller, om man vil, et princip om en sansemæssig og fænomenbaseret læring.

Embodiment

Et andet grundprincip ved entrepreurskabets skole er princippet om embodiment eller kropsforankring. Princippet bygger på en filosofi om, at al læring og erkendelse og forankret i kroppen, i de kropslige handlinger og kapaciteter.

Eksterne partnerskaber

Entreprenørskabets skole er endvidere karakteriseret ved sine eksterne partnerskaber og netværk, der dels forbinder skolen med lokalsamfundet og dels bidrager til at udvikle skolens læringsmiljø som en interaktiv brugerflade mellem børnene og deres omverden.

Professionshøjskolernes innovationskraft

Formålet med professionshøjskolerne er ”at styrke Danmark i den globale konkurrence ved at styrke uddannelsesinstitutioner og uddannelser.

Ny videnspraksis

Med etableringen af professionshøjskolerne udfordres de etablerede uddannelses- og læringsmiljøer på en særlig måde, idet der med de nye uddannelsespolitiske rationaler stilles krav om praktisk omsætning og anvendelse af eksisterende viden samt udvikling af ny viden.

Studentervæksthuse

Med en oprettelse og etablering af studentervæksthuse på professionshøjskolerne vil man på mange og forskellige niveauer kunne synliggøre og udvikle den idé- og innovationskraft, som foreligger med dannelsen af professionshøjskolerne og derved styrke udviklingen af tværgående og krydsfunktionelle innovationskompetencer.

Kontakt

Jan Mikael Alstrup Fogt
jafo@kp.dk
+45 51 63 27 11