Gå til indhold
Søg

Visuel pædagogisk grundbog

Den visuelle pædagogiske grundbog består af 10 film, som med forskningsmæssig baggrund beskæftiger sig med nogle centrale temaer i forhold til pædagogik i dagtilbud.

Det er temaer som: leg, læringsmiljøer, rutinepædagogik, forældresamarbejde, samtaler med børn og børnefødselsdage.

Filmene bygger på og formidler forskningsmæssig viden. Tanken er at vise konkret, hvordan denne viden kan omsættes, udfoldes og manifestere sig i daglig pædagogisk praksis.

Vi har samarbejdet med en række dagtilbud, som beredvilligt har stillet sig til rådighed og har ladet os komme helt tæt på og filme.

Filmene er produceret, så der er størst muligt fokus på det pædagogfaglige. Vi har således ikke haft til hensigt at få et tæt indblik i og kendskab til det enkelte barn eller den enkelte pædagogiske medarbejder.

Det er i sig selv et privilegium at filme børn, som igennem deres udsagn og umiddelbare tilstedeværelse har givet os mulighed for at forevige nogle intense øjeblikke, som forhåbentlig har kunne løfte en lille, men trods alt almen flig af børnenes forståelse af sig selv og deres omverden.

Video indhold

Se, hvordan en stor institution har udviklet deres rutinepædagogik og mød både børn og pædagogisk personale.

De pædagogiske rutiner er en samlebetegnelse for de daglige gøremål, der knytter sig til varetagelsen af institutionens funktioner i forhold til børnenes grundlæggende behov for søvn, mad, hygiejne, påklædning osv.

De er skelettet i det pædagogiske arbejde, og indgår centralt i hverdagslivet. Rutinerne fylder tidsmæssigt meget i hverdagen og er særdeles betydningsfulde idet de er daglige, tilbagevendende og vedvarende, og er spredt ud over dagen.

Hver rutine udgør et læringsmiljø og alle institutioner har altid allerede en praksis i rutinerne, som jævnligt har godt af at blive revideret og tilpasset den konkrete børnegruppe.

Vi ser hvordan en stor institution har udviklet deres rutinepædagogik og følger børnene og det pædagogiske personale både i vuggestuegruppen og blandt børnehavebørnene. Vi ser eksempler på praksis i garderoben omkring måltidet og i andre situationer spredt ud over dagen.

Se eksempler fra tre institutioner, hvor de pædagogiske medarbejdere har skabt nogle levende læringsmiljøer, som åbner muligheden for, at børnene kan udforske og forstå sig selv og deres omverden.

Hverdagslivet i daginstitutioner kan opdeles i tre livs- og læringsmiljøer:

  1. De pædagogiske aktiviteter
  2. De daglige rutiner
  3. Børnenes legekultur.

Der skal etableres læringsmiljøer spredt ud over hele dagen i alle tre livs- og læringsmiljøer.

Nogle af de vigtigste træk ved et godt læringsmiljø er, at børnene kan overskue hvad, der skal foregå og hvorfor, og at de oplever, at de voksne er tilgængelige, nærværende og understøttende samt at børnene har muligheder for at være aktive og at bruge kroppen og sanserne.

Det er vigtigt, at personalet støtter, guider og udfordrer børnene og at de respekterer børnenes måde at prøvehandle og gøre tingene på.

Vi ser eksempler på levende læringsmiljøer i tre institutioner, hvor de pædagogiske medarbejdere har skabt nogle læringsmiljøer, som åbner muligheden for, at børnene kan udforske og forstå sig selv og deres omverden.

Det er læringsmiljøer indenfor både aktivitetspædagogik, legepædagogik og rutinepædagogik.

Følg en pædagog, som forstår at føre samtaler, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig uanset køn, social og etnisk baggrund. Oplev, hvordan børn tænker og udtrykker sig, når de får muligheden for det.

Samtaler mellem børn og voksne i dagtilbud er afgørende for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Samtalerne har stor betydning for børnenes sprogudvikling, men også for deres velbefindende, trivsel og lyst til at forstå og undersøge deres omverden.

Det kræver en særlig opmærksomhed fra det pædagogiske personales side at samtale med børnene på måder, hvor de får det bedste muligheder for at udtrykke deres tanker.

Vi følger en pædagog, som forstår at føre samtaler, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig uanset køn, social og etnisk baggrund. Der er eksempler på samtaler med enkelte børn og med grupper af børn.

Filmen giver et godt indtryk af, hvordan børn tænker og udtrykker sig, når de får muligheden for det. Samtidig anskueliggøres også, at det kan være vanskeligt for voksne at føre samtaler med børnene, og at de kan komme til at afspore dialogen med børnene.

Se eksempler på leg fra flere institutioner. Se, hvordan børn kommer ind i lege, som de ikke var med til at starte og vær vidne til forskellige voksenpositioner i forhold til leg og forskellige legepositioner for drenge og piger.

For børn er legen helt central og tæt forbundet med at udvikle og fastholde venskaber til andre børn.

I leg udforsker, afprøver og undersøger børnene sig selv og deres verden. Legekompetence kræver øvelse og det kræver, at det pædagogiske personale har respekt for legen og giver den gode vilkår.

Der skal være god tid til leg og gode legerum, man skal undgå at forstyrre legen og være opmærksom på at beskytte de gode lange lege, som børnene selv initierer.

I filmen ser vi eksempler på leg fra flere institutioner. Vi ser, hvordan børn kommer ind i lege, som de ikke var med til at starte.

Desuden er vi vidne til forskellige voksenpositioner i forhold til leg, fra den observerende, understøttende og deltagende position. En større leopardleg anskueliggør også forskellige positioner for drenge og piger.

Mød børn i en vuggestue, hvor det pædagogiske personale arbejder med at opbygge et legemiljø, som udvikler børnenes legeevne.

Det er af afgørende betydning for børns udvikling, trivsel, læring og dannelse, at de knækker ’legekoden’ og bliver i stand til selv at initiere lege, både alene og sammen med andre børn.

Vi møder børn og pædagogisk personale i en vuggestue, hvor medarbejderne arbejder intentionelt og systematisk med at opbygge et legemiljø, som understøtter og udvikler børnenes legeevner.

Dette sker både gennem indretningen af de fysiske rammer og ved deres tilgængelighed og rammesætning. Og vi ser hvordan det resulterer i, at børnene udforsker sig selv og deres omverden gennem deres lege.

Kig med, når vi følger to børnehavegrupper, som på hver deres måde har udvalgt nogle områder, hvor de har udviklet deres legepædagogik.

Legepædagogik er den bevidste og intenderende praksis i forhold til børnenes lege og legekultur, som en personalegruppe beslutter sig for at leve op til.

Den store betydning legen har for børn og deres udvikling, dannelse, trivsel og læring betyder, at stadig flere institutioner finder, at det er nødvendigt i fællesskab at afklare, hvordan legen får de bedste vilkår i netop deres institution med udgangspunkt i den konkrete børnegruppe.

Vi følger to børnehavegrupper, som på hver deres måde har udvalgt nogle områder, hvor de har udviklet deres legepædagogik. I den ene institution har de to gange om ugen legetid i mellem 9.30 og 11.00 for at give legen bedre muligheder.

I den anden institution har de valgt at hjælpe nogle af de børn, som aktuelt har en perifer position i legen, blandt andet ved at inddrage forældrene direkte, hvorfor vi også hører nogle forældre fortælle om deres oplevelser.

Se, hvordan børn skaber fisk af ler i en 0-6 års institution på Sjællands Odde. Følg børnene fra de graver ler op på stranden, til de færdige fisk bliver udstillet foran institutionen og se, hvordan de voksne inspirerer børnenes arbejde.

God aktivitetspædagogik giver børnene deltagelsesmuligheder og mulighed for at undersøge og udtrykke sig skabende.

I de pædagogiske aktiviteter introducerer det pædagogiske personale forskellige sider af verden til børnene.

Pædagogens intentionalitet og klarhed over målene med aktiviteten er en nødvendig drivkraft for en vellykket pædagogisk aktivitet.

Men det er ikke kun processer og relationer, som er vigtige. Resultat og produkt har også betydning for børnene og deres udvikling af tiltro til egne evner.

I denne film ser vi, hvordan børnene skaber fisk af ler i en 0-6 års institution på Sjællands Odde, hvor man er tæt på natur, hav og himmel. Vi følger børnene fra de graver ler op på stranden, til de færdige fisk bliver udstillet foran institutionen. Samtidig ser vi, hvordan de voksne inspirerer og understøtter børnenes arbejde med at omforme leret.

Følg en børnefødselsdag i en daginstitution og oplev, hvordan fejring af fødselsdagen kan blive en stor dag for fødselsdagsbarnet og en fælles fest for alle børnene på stuen.

I den moderne barndom fejrer børn deres fødselsdag 15 gange og fejrer andre børns fødselsdage mere end 200 gange i pædagogiske institutioner.

Det er betydningsfuldt for børn at fejre deres fødselsdag i dagtilbud, og at der sættes en ramme for fødselsdagsritualerne, så de udfyldes på en festlig og livgivende måde.

For de voksne er tilstedeværelse ikke nok. Det er vigtigt at kunne bidrage til at løfte stemningen og at give fejringen liv sammen med børnene.

Vi følger en børnefødselsdag i en daginstitution, som skildrer, hvordan fejring af fødselsdagen kan blive en stor dag for fødselsdagsbarnet og en fælles fest for alle børnene på stuen.

Vi følger festens forløb og hører fra pædagogen og ikke mindst fra børnene om, hvordan det opleves, når der lægges særlig vægt på at inddrage børnene og at sætte en ramme, som giver fødselsdagsbarnet muligheden for at sætte sit præg på sin egen fødselsdagsfest.

Følg en vuggestue, hvor børnene arbejder kreativt i institutionen og forsætter det kreative projekt derhjemme i samarbejde med forældrene. Vi hører både personale og en forælder fortælle om projektet.

Et udvidet samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale er understøttende for børns trivsel, udvikling og læring, fordi det kan være med til at kæde børnenes to vigtigste verdener sammen.

Når institutionen lægger op til forældredeltagelse og forældresamarbejdet er velfungerende og præget af åbenhed og en positiv inkluderende ånd, vil forældre gerne deltage i og engagere sig og være med til at sætte deres præg på i deres barns institutionsliv.

Vi følger en vuggestue, som er i gang med et kreativt projekt, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af forskellige materialer.

Børnene har en kuffert med materialer med hjem og har mulighed for at arbejde videre derhjemme sammen med forældrene.

En logbog om dagens arbejde er også med hjem i kufferten, så forældrene kan orientere sig om dagens arbejde.

Vi ser børnene arbejde kreativt i institutionen og derhjemme og hører personale og en forælder fortælle.

Følg et teaterstykke, som opføres for vuggestuebørnene, hvor deres sanser og nysgerrighed udfordres og hvor de også selv deltager aktivt og hører hvilke ledelsesmæssige tanker – både fra ledere og en medarbejder – der ligger bag det pædagogiske udtryk i teaterstykket.

Der er mange processer, initiativer og beslutninger, som ledelsen i en daginstitution skal tage, for at der kan udfolde sig en pædagogisk praksis, som understøtter børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel.

Ledelsen må arbejde med at styrke personalets opmærksomhed mod børnenes læreprocesser og trivsel og medarbejdernes egne handlinger og positioner i samspillet og konflikterne med og mellem børnene.

Desuden må ledelsens arbejde bygge på en forståelse af og viden om medarbejderens livsverden for at kunne afstemme krav og forventninger i retning af at sikre overensstemmelse mellem medarbejderens oplevelse af situationen og ledelsens forventninger.

Vi følger et teaterstykke, som opføres for vuggestuebørnene, hvor deres sanser og nysgerrighed udfordres og hvor de også selv deltager aktivt og hører, hvilke ledelsesmæssige tanker – både fra ledere og en medarbejder – der ligger bag det pædagogiske udtryk, som teaterstykket signalerer.