Gå til indhold
Søg

Uddannelse eller kriminalitet?

Uddannelse synes at være det, der kan gøre en forskel for at holde de unge i et udsat boligområde væk fra en kriminel løbebane. Lærerne søger derfor vedholdende at forpligte og engagere de unge i skolearbejdet, fordi adgangen til en ungdomsuddannelse ser ud til spille så afgørende en rolle for de unges fremtid.

Du finder en række studieøvelser og litteraturforslag relateret til emnet nedenfor.

Case som video

Hør forsker Uzeyir Tireli fortælle, hvorfor uddannelse er så vigtigt

Studieøvelser

Se filmen “Uddannelse eller kriminalitet?”, hvori den illustrerede case danner udgangspunkt for nedenstående spørgsmål og øvelse.

Diskuter følgende med udgangspunkt i casen:

 1. Udvælg eksempler fra casen, der illustrerer hvad lærerne gør for at engagere eleverne i skolearbejdet
 2. Diskuter, hvordan lærerens engagement kan forstås, og hvordan lærerens handlinger kan tænkes at påvirke elevernes fremtid og deltagelse i skolen i relation til de enkelte situationer i casen. Hvilke bekymringer og hvilket incitament lægger bag lærerens tilskyndelser?
 3. Hvordan influerer lærerens handlinger på elevernes deltagelse i skolen? Hvordan kan lærerens handlinger tænkes at påvirke elevernes forestillinger om dem selv og deres fremtid?

Diskuter følgende med udgangspunkt i jeres viden og erfaringer:

 1. Diskuter hvilke alternative muligheder læreren har for at støtte eleverne i at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig en fremtid. Hvordan kan den pædagogiske praksis tilrettelægges med sigte på at give eleverne deltagelsesmuligheder i arbejds- og samfundsliv? Hvilken betydning har lærerens rolle i den sammenhæng? Og hvilken rolle spiller læringsmiljøet og elevernes indbyrdes relationer for elevernes fremtidige deltagelsesmuligheder?
 2. Overvej hvordan skole og hjem kan samarbejde om, at de unge kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse. Hvilke krav stiller det til samarbejdet? Hvordan kan samarbejdet udmøntes?

Øvelser: Elevsamtaler med de unge

I par skal I gennemføre et rollespil over en elevsamtale, hvor læreren skal tale med en elev i 8. kl., der ofte er fraværende i skolen. Læreren er alvorligt bekymret for, hvorvidt eleven kan bestå folkeskolens afgangsprøve og ønsker at få eleven til at ændre kurs. Den ene part spiller lærer og den anden part spiller elev. Men først skal rollespillet forberedes. Den gruppe studerende der skal spille lærere forbereder sammen, hvilke mulige dagsordenener og strategier læreren kan have for elevsamtalen. Tilsvarende forbereder den gruppe studerende, der skal spille elever hvilke mulige strategier og reaktioner eleven kan tage i anvendelse. I par gennemføres rollespillet nogle gange for at afprøve forskellige strategier og argumenter. Rollespillene kan med fordel observeres af en eller flere studerende. Efter et gennemført rollespil bidrager observatørerne med deres observationer og parterne diskuterer effekterne af de forskellige strategier, som læreren tager i anvendelse, deres forståelser af elevens reaktioner mv.

Se filmen “Uddannelse eller kriminalitet?”, hvori den illustrerede case danner udgangspunkt for nedenstående spørgsmål og øvelse.

Diskuter følgende med udgangspunkt i casen:

 1. Udvælg eksempler fra casen, der illustrerer hvad lærerne gør for at engagere eleverne i skolearbejdet.
 2. Diskuter hvordan I som pædagoger kan arbejde med engagement kan forstås, og hvordan jeres handlinger kan tænkes at påvirke elevernes fremtid og deltagelse i skolen i relation til de enkelte situationer i casen.
 3. Hvordan kan pædagogers handling influere på elevernes deltagelse i skolen? Hvordan kan handlingerne tænkes at påvirke elevernes forestillinger om dem selv og deres fremtid?

Diskuter følgende med udgangspunkt i jeres viden og erfaringer:

 1. Med udgangspunkt i jeres erfaringer fra praksis skal I finde eksempler på, hvordan pædagoger har arbejdet med at udvikle og understøtte de unges engagement for skolearbejdet og deltagelse i skolen eller de unges uddannelsesplaner.
 2. Hvilke ideer har I til, hvordan pædagoger kan støtte de unge i forhold til skolearbejdet? Og hvordan kan pædagoger støtte de unge i forhold til deres videre fremtid, herunder deres valg og overvejelser i relation til valg af ungdomsuddannelse og jobmuligheder?
 3. Hvilke forskelle er der mellem lærerens og pædagogens muligheder og tilgange til at udvikle de unges engagement for skolearbejdet? Hvordan kan disse forskelligheder udnyttes i det pædagogiske arbejde med de unge?

Øvelse: Pædagogiske samtaler med de unge

I par skal I gennemføre et rollespil over en samtale med en pædagog og Michael, der går i 8. kl. Michael fortæller, at han har mistet lysten til at gå i skole og at han ofte pjækker fra undervisningen. Den ene part spiller lærer og den anden part spiller Michael. Men først skal rollespillet forberedes. Den gruppe studerende der skal spille pædagoger forbereder sammen, hvilke mulige dagsordenener og strategier pædagogen kan have for samtalen med Michael. Tilsvarende forbereder den gruppe studerende, der skal spille Michael, hvilke mulige tanker og overvejelser han kan have om situationen. I par gennemføres rollespillet nogle gange for at afprøve forskellige strategier og argumenter. Rollespillene kan med fordel observeres af en eller flere studerende. Efter et gennemført rollespil bidrager observatørerne med deres observationer, og parterne diskuterer effekterne af de forskellige strategier, som pædagogen tager i anvendelse, deres forståelser af Michaels reaktioner mv.

Se filmen “Uddannelse eller kriminalitet?”, hvori den illustrerede case danner udgangspunkt for nedenstående spørgsmål og øvelse.

Diskuter følgende med udgangspunkt i casen:

 1. Udvælg eksempler fra casen, der illustrerer, hvad lærerne gør for at engagere eleverne i skolearbejdet
 2. Diskuter hvordan lærerens engagement kan forstås, og hvordan lærerens handlinger kan tænkes at påvirke elevernes fremtid og deltagelse i skolen i relation til de enkelte situationer i casen. Hvilke bekymringer og hvilket incitament lægger bag lærerens tilskyndelser?
 3. Hvilke alternative strategier kunne læreren anvende for at engagere eleverne i skolearbejdet? Og hvilken rolle kunne samarbejdet med pædagogerne spille i den sammenhæng?
 4. Hvad kan samarbejdet mellem lærere og pædagoger bidrage med i forhold til at understøtte de unges ideer og tanker om dem selv og deres fremtid?

Diskuter følgende med udgangspunkt i jeres viden og erfaringer:

 1. Hvilken rolle spiller henholdsvis lærere og pædagoger for elevernes deltagelse i skolen? Hvilke perspektiver kan de to professioner hver især bidrage med? Og hvordan kan et samarbejde lærere og pædagoger imellem bidrage til at styrke læringsmiljøet i klassen, relationerne til de professionelle og elevernes indbyrdes relationer? Hvordan kan et samarbejde lærere og pædagoger imellem bidrage til at styrke elevernes fremtidige deltagelse i uddannelse, job og samfundsliv?
 2. Har I eksempler fra praksis, hvor lærere og pædagoger samarbejder om at styrke de unges deltagelse og engagement for skolen? Har I eksempler fra praksis hvor lærere og pædagoger samarbejder om at støtte de unge i forhold til fremtid, job og uddannelse?
 3. Hvilke ideer har I til, hvordan et samarbejde om de unges skole, uddannelse og jobmuligheder konkret kunne organiseres? Hvad kunne lærere og pædagoger hver især bidrage med? Hvordan kan det tværprofessionelle samarbejde få betydning for den pædagogiske praksis i henholdsvis skolen og i klubben?
 4. Hvilken potentialer og udfordringer er der forbundet med et tværprofessionelt samarbejde? Hvilke dilemmaer kan der tænkes at være forbundet med et tværprofessionelt samarbejde set fra de unges perspektiv?

Øvelse: En plan for samarbejdet om de unge

I skal lave en plan for hvordan I (lærere og pædagoger) vil samarbejde om at støtte de unge i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse. I den forbindelse skal I overveje følgende:

 1. Hvad er den overordnede intention med jeres samarbejde?
 2. Hvilken rolle spiller de unge i samarbejde? Hvordan involveres de i samarbejdet?
 3. Hvordan vil I beskrive henholdsvis lærerens og pædagogens rolle i arbejdet med de unge?
 4. Hvilken rolle spiller samarbejdet med forældrene i forhold til de unges valg af uddannelse?
 5. Skitser en konkret plan for, hvordan I vil støtte de unge i forhold til valg af ungdomsuddannelse

Planerne præsenteres for de øvrige studerende på holdet og danner udgangspunkt for en diskussion af følgende:

 1. Hvilke kvaliteter og udfordringer er der forbundet med at tænke arbejdet med de unges valg af ungdomsuddannelse som et samarbejde mellem lærere og pædagoger?
 2. Hvordan tror I arbejdet med de unge valg af ungdomsuddannelse får betydning for de unge? Hvilke konkrete udfordringer tror I, I vil støde på?

Forslag til litteratur og supplerende litteratur, der kan kvalificere arbejdet med casen:

Se filmen “Uddannelse eller kriminalitet?”, hvori den illustrerede case danner udgangspunkt for nedenstående litteraturforslag.

 • Anderson, Sally: I en klasse for sig. Socialpædagogisk bibliotek 2000
 • Bartholdsson, Åsa: Den venlige magtudøvelse – Normalitet og magt i skolen. Akademisk forlag 2009
 • Broström, Stig (red): Pædagoger og lærere i skolen – sammen om elevernes trivsel og læring. Dafolo 2015
 • Freire, Paolo: De undertryktes pædagogik. Christian Ejlers forlag 1973
 • Gilliam, Laura & Gulløv, Eva: Civiliserende institutioner – om idealer og distinktioner i opdragelse. Aarhus Universitetsforlag 2012
 • Gilliam, Laura: De umulige børn og det ordentlige menneske – identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn. Aarhus Universitetsforlag 2009
 • Hargreaves, Andy & Fullan, Michael: Professionel kapital – En forandring af undervisningen på alle skoler. Dafolo 2016
 • Jensen, Elsebeth & Brinkmann (red): Fællesskab i skolen – Udfordringer og muligheder. Akademisk forlag 2011
 • Krejsler, John Benedicto & Moos, Leif (red):  Klasseledelsens dilemmaer. Dafolo 2014
 • Liberg, Ulla & Schou, Carsten (red): Fællesskab i forskellighed – Specialisering og det fælles pædagogiske arbejde. Akademisk forlag 2010
 • Pedersen, Rikke & Feilberg, Ane: At lede efter læring på tværs af skole og fritid – pædagoger mellem organisatoriske fantasier og professionelle værdier fra Bjerg, Helle og Vaaben, Nana (red): At lede efter læring – ledelse og organiseringer i den reformerede skole. Samfundslitteratur 2015
 • Pless, Mette; Katznelson, Noemi; Hjort-Madsen: Peder & Nielsen, Anne Mette W.: Unges motivation i udskolingen – et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen. Aalborg Universitetsforlag 2015
 • Staunæs, Dorthe: Køn, etnicitet og skoleliv. Samfundslitteratur 2004
 • Thornberg, Robert: Det sociale liv i skolen – Socialpsykologi for lærere. Hans Reitzels forlag 2013
 • Tofteng, Ditte & Ritchie, Tom (red): Pædagog I skole og fritid – perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen. Billesø & Baltzer 2015